MANTENIMIENTO

 

 

  Revisiones, comprobaciones, solución de averías, certificaciones y test de sistemas Audiovisuales

  Nuestra Oficina Técnica planifica la sistemática revisión de todos los sistemas en contrato de mantenimiento 

A partir de la recollida de les dades dels sistemes audiovisuals existents, el nostre departament d’enginyeria realitzarà un informe de l’estat actual de la instal·lació, diagrama de blocs i connexionat. A partir d’aquest informe i de la determinació dels possibles punts febles i sensibles de la instal·lació, es determinaran les accions tècniques a realitzar i la seva periodicitat. D’aquesta manera, es podrà assegurar sempre el correcte funcionament.

Quan es detectin averies, el nostre departament d’enginyeria procedirà immediatament a la proposta de solucions a través de l’Oficina Tècnica, sol·licitant, si s’escau, els materials o recanvis necessaris. Totes les instal·lacions sota contracte de manteniment seguiran un tracte protocolaritzat i personalitzat de cada instal·lació en funció del sistema o sistemes que la composin, importància de la seguretat d’us, carència de les revisions, etc.

S-cena ofereix també la possibilitat  d’estendre certificacions de productes i compliments de normativa segons les corresponents exigències de cada espai de forma sistemàtica o quan les exigències administratives així ho requereixin.

S-cena es reserva el dret a no respondre amb la mateixa eficiència en aquelles zones o materials de la instal·lació que no reuneixin les mínimes garanties per a poder-ne fer un manteniment en tota la correcció.

En cada visita i acció tècnica es faran les comprovacions pertinents segons l’informe inicial elaborat per l’Oficina Tècnica i seguint el procediment estàndard que consta de supervisió del connexionat, neteja general de tots els materials sensibles i accessibles, test de comprovació de totes les funcionalitats dels diferents aparells i elaboració d’informe d’incidències. Un bon manteniment permet evitar danys futurs als equips.